Opći uvjeti rezervacije

Uvjeti garancije rezervacije

U svrhu rezervacije odabrane usluge, gost garantira rezervaciju kreditnom karticom ili uplatom akontacije. Važeća kreditna kartica je potrebna samo kao garancija i neće biti terećena prilikom rezervacije, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno. Plaćanje se obavlja na recepciji hotela u eurima (EUR).

Vrste cijena i uvjeti otkaza rezervacije

Value Rate
Za valjanu rezervaciju je potrebna važeća kreditna kartica i polog u iznosu ukupnog iznosa rezervacije koji će biti terećen s Vaše kartice. Kartica će biti terećena nakon što završite proces rezerviranja. U slučaju neuspjele naplate, rezervacija će biti otkazana uz prethodnu obavijest. Rezervaciju nije moguće otkazati bez storno troškova. U slučaju otkaza ili nedolaska zaračunavamo ukupni iznos rezervacije. U slučaju značajnih promjena rezervacije zadržavamo pravo obračunati cijene važeće u trenutku izmjene.

Semi-Flexible Rate
Važeća kreditna kartica je potrebna samo kao garancija i neće biti terećena prilikom rezervacije. Plaćanje se obavlja na recepciji hotela u eurima (EUR). Kartica će biti terećena jedino u slučaju nepravovremenog otkaza ili nedolaska. Zadržavamo pravo predautorizacije kreditne kartice prije dolaska. U slučaju neuspjele predautorizacije, rezervacija može biti otkazana uz prethodnu obavijest. Mogućnost besplatnog otkaza rezervacije do 5 dana prije dolaska. Za kasnije otkaze ili izmjene rezervacije zaračunavamo 50% ukupnog iznosa rezervacije. U slučaju nedolaska bez prethodnog otkaza rezervacije zaračunavamo ukupni iznos rezervacije.

Flexible Rate
Važeća kreditna kartica je potrebna samo kao garancija i neće biti terećena prilikom rezervacije. Plaćanje se obavlja na recepciji hotela u eurima (EUR). Kartica će biti terećena jedino u slučaju nepravovremenog otkaza ili nedolaska. Zadržavamo pravo predautorizacije kreditne kartice prije dolaska. U slučaju neuspjele predautorizacije, rezervacija može biti otkazana uz prethodnu obavijest. Mogućnost besplatnog otkaza rezervacije do 3 dana prije dolaska. Za kasnije otkaze ili izmjene rezervacije zaračunavamo 50% ukupnog iznosa rezervacije. U slučaju nedolaska bez prethodnog otkaza rezervacije zaračunavamo ukupni iznos rezervacije.

Najam vila
Obavezna akontaciju u visini 50% ukupnog iznosa rezervacije odmah pri rezervaciji. Ostatak se plaća 60 dana prije dolaska.
Ukoliko gost otkaže rezervaciju, Jadranka turizam d.o.o. će:

  • zadržati akontaciju
  • u slučaju otkaza 45-0 dana prije dolaska, zadržati trošak rezervacije u cijelosti 

Navedeni troškovi otkaza ne primjenjuju se na promjene smještajnog objekta, odnosno tipa sobe, a koja mora biti potvrđena od strane Jadranka turizma d.o.o. Ako gost koji otkaže putovanje, nađe novog korisnika iste rezervacije, Jadranka turizam d.o.o. zaračunava samo eventualne troškove uzrokovane zamjenom.

Cijena usluge

Važeća cijena usluge navedena  je u ponudi dobivenoj putem Online booking sistema ili odjela rezervacija. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju bilo kakvih izmjena ili odstupanja od rezerviranih usluga biti će obračunate redovne cijene. Za usluge koje nisu iskorištene povrat sredstva nije moguć. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta. Zadržavamo pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouparabe rezervacijskoj sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Dolazak / Odlazak

Soba je raspoloživa od 15 sati na dan dolaska. Sobu treba napustiti do 11 sati na dan odlaska.

Iznimno, u Hotelu Bellevue i Boutique Hotelu Alhambra sobu treba napustiti do 12 sati na dan odlaska.

Soba će čekati do 18 sati. U slučaju kasnijeg dolaska molimo kontaktirajte recepciju hotela; u protivnom, ne garantiramo mogućnost pružanja ugovorenih usluga.

Pristojbe

Boravišna pristojba:

  • 1,30 EUR (siječanj - ožujak, listopad - prosinac) po osobi na dan
  • 1,80 EUR (travanj - rujan) po osobi na dan

Djeca do 12 godina ne plaćaju, a djeca od 12 - 18 godina plaćaju 50% pristojbe.

Prijava:

  • 4,00 EUR po osobi jednokratno

Potvrda rezervacije i putne isprave

Dokumentacija se šalje gostu pismenim putem, e-mailom, faxom ili poštom (prema dogovoru), a podrazumijeva potvrdu rezervacije i ugovorenih usluga, ukoliko je usluga garantirana uplatom akontacije. Pismena potvrda rezervacije mora sadržavati broj rezervacije, ime i prezime gosta, te podatke o smještaju. Fotografije ekrana računala (screen shots, print screens) neće biti uvažene.

Gosti su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta gosta Jadranka turizam d.o.o. pretrpila dodatnu štetu, gost je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam gost. Jadranka turizam d.o.o. nije odgovorna za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se gostu ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Promjena cijene

Jadranka turizam d.o.o. zadržava pravo promjene cijena ukoliko je došlo do promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja cijena (iznad 0,5%), te promjene tarifa poslovnih partnera. Jadranka turizam d.o.o. može o promjeni cijene gosta izvijestiti pismeno ili usmeno. Gost može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li gost osobno ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora Jadranka turizma d.o.o. s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj gost boravi.

Kategorizacija i opisi objekata

Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Hrvatske važećoj u trenutku izdavanja programa prema podacima Jadranka turizma d.o.o. ili prema podacima koji su iz objekata partnera poslani Jadranka turizmu d.o.o. Jadranka turizam d.o.o. ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Jadranka turizam d.o.o. ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera.

Smještaj u hotelu

Raspored soba određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, u protivnom Jadranka turizam d.o.o. ne garantira mogućnost izvršenja usluge, osim ako nije drugačije naznačeno.

Devizni i carinski propisi

Gosti su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze.

Reklamacije

U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko gost uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Jadranka turizam d.o.o. takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Jadranka turizam d.o.o. je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor. Jadranka turizam d.o.o. će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže bilo koje druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Gost i Jadranka turizam d.o.o. će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Županijskog suda u Rijeci. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Obveze Jadranka turizam d.o.o.

Jadranka turizam d.o.o. dužna je brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužna je gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze iz svojih programa će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju 'više' sile, vremenskih nepogoda ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Jadranka turizam d.o.o. će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Jadranka turizam d.o.o. nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta.

Obveze gosta

Gost je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom davatelja usluga. Gost sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, gost će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

Završne odredbe

Ovi opći Uvjeti rezervacije smještaja sastavni su dio Ugovora kojeg gost sklapa s Jadranka turizmom d.o.o. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst ponude. Gost se pismenim odnosno usmenim putem obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije koje je prethodno pažljivo proučio.